Over 200 jaar KNRM - Flessenpost uit Egmond (2024)

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt mensen in nood op het water. De redders en reddingboten komen in actie na een alarmering. De KNRM heeft 45 reddingstations langs de kust. De 75 reddingboten worden bemand door 1.500 vrijwilligers. De KNRM komt meer dan 2.500 keer per jaar in actie voor noodmeldingen waarbij ruim 4.000 mensen worden geholpen of gered.

Uit de historie van 200 reddingjaren van Station Egmond
Een kort historisch overzicht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (voortgekomen uit de fusie van de voormalige reddingmaatschappijen: Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij en de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen) In 1991 ontstond uit deze fusie de huidige KNRM.

Deel 3: De ingebruikname van Botenhuis Westeinde in 1871
In 1871 wordt aan het Westeinde een nieuw stenen boothuis in gebruik genomen. De houten loods werd gesloopt en er werd vlak achter het duin een nieuw stenen boothuis gebouwd ter hoogte van het Westeinde/Hotel de Boei (nu Jooi).

Deel 4: De stranding van de Drente en het Kerkplein in 1935
Het s.s. Kerkplein is op 18 oktober vertrokken vanuit Amsterdam. Het ongeladen schip, onderweg naar Rotterdam voor een werfbeurt komt door de aanwakkerende wind in grote problemen en vraagt om sleepboothulp.

Kort na de ontvangst van het noodbericht verlaat vanuit IJmuiden de sleepboot Drente de haven en stoomt op naar de opgegeven positie. Na een zware tocht bereikt de Drente de in nood verkerende Kerkplein. Het lukt de Drente, bedolven onder grondzeeën een sleepverbinding te maken en sleept de Kerkplein richting IJmuiden. Voor de pieren krijgt de Drente het zwaar te verduren en breekt de sleepverbinding, de Kerkplein drijft stuurloos de noord in.

Inmiddels heeft de Drente voor de tweede maal vastgemaakt aan de Kerkplein, ditmaal onder nog zwaardere omstandigheden. Ook deze sleepverbinding houd geen stand door het extreem slechte weer. Bij de derde poging om een sleepverbinding te maken spoelt de sleeplijn overboord en komt in de schroef van de Drente. Nu drijven zowel de Kerkplein als de Drente hulpeloos naar het strand.

Terwijl zware grondzeeën over de sleepboot heen razen vlucht de bemanning naar de radiohut. De marconist laat een noodbericht uitgaan dat de Drente is gestrand ter hoogte van Egmond aan Zee.

In eerste instantie wordt geprobeerd om met het lijnwerp- en wippertoestel een lijnverbinding met de Drente te maken, de diverse pogingen mislukken. Hierop wordt rond 21.00 uur de roeireddingboot nr. 5 gereed gemaakt voor lancering. Onder leiding van schipper Jan van der Plas worstelt de roeireddingboot zich door de kokende branding richting de Drente, welke gevaarlijk slagzij begint te maken. Na een zwaar gevecht met de elementen slaagt de reddingboot om in de buurt van de Drente te komen. Schipper van der Plas kijkt naar zijn bemanning en besluit om terug te keren naar het strand, zijn bemanning is totaal uitgeput en vindt het onverantwoord om langszij te gaan.

Het is inmiddels 22.00 uur als men nogmaals probeert om met het lijnwerp- en wippertoestel een lijnverbinding te maken, de poging mislukt. Hierop besluit de secretaris van de Reddingmaatschappij, Dhr. de Booij, de reddingboten van Neetje Jacoba (IJmuiden) en Brandaris (Terschelling) gereed te laten maken om uit te varen.

Om 23.00 uur is de bemanning van de Egmondse reddingboot voldoende op krachten gekomen en schipper van der Plas besluit een nieuwe poging te wagen. Na een zwaar gevecht bereikt de reddingboot de Drente en slaagt er in de bemanning aanboord te nemen en veilig aan land te brengen. De opvarenden van de Drente worden ondergebracht in Cafe de Boei waar ze worden voorzien van droge en warme kleding. In Cafe de Boei komt men tot de ontdekking dat een van de opvarenden mist, dat betekend dat deze nog aanboord moet zitten. Voor de derde maal roeien de redders naar de Drente, twee van de roeiers stappen over en bevrijden de gezagvoerder van de Drente uit zijn benarde positie. Om 01.15 uur staat de volledige bemanning van de Drente veilig aan wal.

De Kerkplein is gelijktijdig met de Drente gestrand, 500 meter zuidelijker bij paal 39. Omdat er voor de bemanning geen direct gevaar bestond is de bemanning van de Kerkplein later van boord gehaald.

Volgende week: Reddingboot President Steyn in dienst gesteld in 1939. Bron tekst en foto: KNRM

Eerder gepubliceerd:
https://flessenpostuitegmond.nl/over-200-jaar-knrm/
https://flessenpostuitegmond.nl/over-200-jaar-knrm-2/

Steun de KNRM
Redder aan de wal. Zo noemen wij onze donateurs. Dat zijn betrokken mensen die de KNRM vrijwillig steunen met een vast bedrag per maand, kwartaal, (half)jaar, of met een eenmalige bijdrage. Ze zijn onmisbaar voor onze organisatie en net zo belangrijk als onze vrijwilligers op de reddingstations. Zonder hun financiële ondersteuning kunnen wij ons belangrijke werk niet doen: het redden en helpen van mensen in noodsituaties op het water. Word jij ook KNRM donateur?

Jouw donatie gebruiken we om onze vrijwillige redders op te leiden en om onze reddingboten en reddingmaterieel aan te kopen en te onderhouden. Welk bedrag je wilt schenken, bepaal je zelf. Wij zijn blij met iedere euro die je voor de KNRM kunt missen. Klikhiervoor meer informatie.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Over 200 jaar KNRM - Flessenpost uit Egmond (2024)

FAQs

Waarom is de KNRM vrijwillig? ›

De KNRM is een goed doel. We ontvangen geen subsidie van de overheid. Daarom is jouw bijdrage zo belangrijk. Met jouw hulp leiden we vrijwilligers op, onderhouden en bouwen we reddingboten en brengen we de uitrusting van onze redders op orde.

Wie heeft de KNRM bedacht? ›

De KNRM is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen de in 1824 opgerichte Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij (KNZHRM) - eerder NZHRM geheten - en de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (KZHMRS) (opgericht door Willem van Houten).

Hoeveel donateurs heeft de KNRM? ›

De volledige kosten van de KNRM operatie en organisatie, reddingboten, opleidingen en hulpverleningen worden gefinancierd met de donaties en giften van onze ruim 120.000 donateurs en vanuit nalatenschappen.

Hoe oud moet je zijn voor de KNRM? ›

De KNRM leidt haar 1.400 vrijwilligers (vanaf 18 jaar) op tot varende redders, die na een alarmering uitvaren met reddingboten. 24 uur per dag, onder alle weersomstandigheden.

Hoeveel vrijwilligers heeft de KNRM? ›

De KNRM komt onder alle weersomstandigheden in actie bij noodoproepen en assistentieverzoeken op het water. Daarvoor liggen 75 reddingboten langs de kust paraat, die bemand worden door ongeveer 1.200 vrijwilligers.

Is de KNRM vrijwillig? ›

De KNRM heeft 45 reddingstations langs de kust met in totaal 75 reddingboten. De reddingboten worden bemand door vrijwilligers.

Hoeveel KNRM stations zijn er in Nederland? ›

De KNRM heeft 46 reddingstations met in totaal 78 reddingboten langs de Nederlandse kust en aan de ruime binnenwateren. De KNRM heeft allerlei verschillende type reddingboten.

Wat kost een KNRM boot? ›

De boten worden de komende vijf jaar bij twee Nederlandse werven gebouwd. Met de bouw is een investering gemoeid van 9,5 miljoen euro en wordt bekostigd uit verschillende nalatenschappen en bijdragen van donateurs van de KNRM.

Hoe hard gaat een KNRM boot? ›

De twee motoren brengen de boot naar een topsnelheid van 32 knopen, zo'n 63 kilometer per uur.

Wat is het verschil tussen de reddingsbrigade en de KNRM? ›

Het grote verschil met de KNRM is vooral de doelgroep waar ze zich op richten en het materiaal dat daar bij hoort. De Reddingsbrigade richt zich veel meer op baders, zwemmers en kleine watersporters en redt dus vooral zwemmend met surfboards en rescuetubes of met kleinere reddingsboten (RIB's tot een meter of 8).

Wat is een opstapper bij de KNRM? ›

Onderdeel van de KNRM opstapper opleiding is de cursus Huet en brandbestrijding. In deze cursus leer je als opstapper hoe je onder water kan ontsnappen uit een omgeslagen reddingboot en helikopter.

Hoeveel boten heeft de KNRM? ›

De vloot van de KNRM telt 77 reddingboten. Die zijn gestationeerd bij onze reddingstations langs de kust. In lengte variëren ze van 4 tot 19 meter.

Hoe word je een lifeguard? ›

Om KNRM-lifeguard te worden moet je voldoen aan de volgende toelatingseisen:
  1. Minimaal 18 jaar oud op je eerste werkdag.
  2. Op de selectiedag 400 meter voorwaartse slag (borstcrawl, schoolslag of combinatie van beide) binnen 8 minuten kunnen zwemmen in een 25 of 50 meter bad.

Wat is de afkorting van KNRM? ›

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is onze belangrijkste operationele partner voor zoek- en reddingsacties op het water. De KNRM heeft 46 reddingstations langs de Nederlandse kust en aan de ruime binnenwateren.

Hoe is de KNRM ontstaan? ›

Een kort historisch overzicht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (voortgekomen uit de fusie van de voormalige reddingmaatschappijen: Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij en de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen) In 1991 ontstond uit deze ...

Waarom zijn vrijwilligers nodig? ›

Vrijwilligers en actieve burgers dragen bij aan sociale verbinding in wijken, buurten, dorpen en steden. Als mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de samenleving, ontstaat sociale innovatie en ondernemerschap. Terecht dat vrijwilligers 'het cement' van de samenleving worden genoemd.

Waarom zijn er vrijwilligers nodig? ›

Er zijn heel veel redenen om vrijwilligerswerk te doen: iets betekenen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten, een plezierige tijdsbesteding, je blik verbreden, ervaring opdoen, je cv aanvullen, een bijdrage leveren aan de samenleving en nog veel meer. Vast staat dat vrijwilligers hard nodig zijn, nu meer dan ooit.

Waarom vrijwilligers inzetten? ›

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap. Vrijwilligerswerk is een doel en middel voor zowel gemeenten als organisaties en initiatieven.

Waarom is het belangrijk dat er vrijwilligers zijn? ›

Vrijwilligerswerk is dé manier om andere mensen te ontmoeten en je netwerk te vergroten. Je komt in contact met anderen die dezelfde interesses hebben, dus wellicht houd je er nieuwe vriendschappen aan over. Ook kun je juist in contact komen met mensen die je anders nooit zou ontmoeten. Gegarandeerd: mooie verhalen!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 5552

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.